Kerngegevens

De RIBW Gooi & Vechtstreek in cijfers (verslagjaar 2016)

Aantal toegelaten plaatsen beschermd wonen   212
Aantal plaatsen Volledig Pakket Thuis (VPT) 2
Aantal plaatsen Maatschappelijke opvang 32
Aantal extramurale cliënten 849
Aantal cliënten dagactiviteiten 103
Aantal uren extramurale zorg incl. dagactiviteiten 74.274
Aantal dagen beschermd wonen en VPT 78.159
Aantal medewerkers in loondienst 269
Aantal fte medewerkers in loondienst 178
Ziekteverzuim (Vernet) 6,7%
Aantal vrijwilligers / ervaringsdeskundigen 20
Totaal bedrijfsopbrengsten 16,6 mln
Financieel resultaat -0,9 mln
Solvabiliteitsratio (norm WfZ) 41,70%


Peildatum 31 december 2016

Jaarrekening RIBW Gooi & Vechtstreek